Select Page

PESACH 1. Waarom Pesach vieren terwijl Jezus het heeft vervuld?

by Feb 12, 2020Messiah IN The Feasts, Pesach

Pesach is het Bijbelse feest van bevrijding en verlossing. Met Pesach herdenken we dat we geen slaven meer zijn en in vrijheid mogen leven. Wij vieren vrijheid op verschillende niveaus. Allereerst herdenken we dat God de Israëlieten heeft vrijgezet van hun slavernij in Egypte, en dat Hij hen heeft uitgeleid. Deze exodus (uittocht) is een voorbode van een grotere exodus; de geestelijke exodus die Yeshua ons heeft gegeven. Pesach is het feest dat christenen mogen vieren als een bevrijdingsfeest uit hun geestelijk “Egypte”, door het bloed van Christus.

Pesach is een feest van verlossing voor heel de mensheid.

In het evangelie van Lukas staat: “De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer zal eten, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.” (Lucas 22: 7, 8, 14­16).

Yeshua zegt hier dat Hij vurig begeert met Zijn discipelen Pesach te vieren.

Het Bijbelse Pesachfeest bestaat uit drie afzonderlijke ‘feesten’. 1: Het Pascha. 2: Het feest van ongezuurde broden. 3: Het feest der eerstelingen. Tijdens het Pascha herdenken we dat de straf van God aan ons voorbij ging doordat het bloed van het lam op de deurposten werd gestreken in Egypte. In Exodus 12:14 staat: “Gij zult dit Pascha vieren als een feest voor de HEERE.” Dit feest vindt plaats op de 14e Nisan en op de overgang naar de 15de Nisan. Bijbels gezien hebben we vijf instructies voor Pesach. 1: Het eten van ongezuurd brood. 2: Het verhaal van de verlossing vertellen. 3: Het eten van bittere kruiden. 4: Drinken van de vrucht van de wijnstok. 5: Het eten van het Pesachlam. In Bijbelse tijden kwamen mensen naar Jeruzalem op Pesach en moesten ze een lam laten slachten en opeten. Het feest van de ongezuurde broden volgt direct op het Pesachmaal en duurt een week. Een week lang eten we geen gistproducten. Het Feest der Eerstelingen is op de eerste dag na de shabbat tijdens het Feest van Ongezuurde Broden. Op die dag werden de eerstelingen van de gerstoogst naar de Tempel gebracht. Het is op deze dag dat Yeshua als eersteling opstond uit de dood.

Het is geen toeval dat het verhaal van de vrijheid van de slavernij samenvalt met het verhaal van Yeshua die ons heeft vrijgekocht van de duisternis.

Yeshua stierf in de middag van 14e Nisan en werd Gods Lam dat stierf voor onze zonden. Net zoals het bloed van het lam de Israëlieten redde van de engel des doods, zo werden wij van de geestelijke dood gered, door het bloed van het Lam Yeshua. De avond voordat Hij stierf, vierde Yeshua met Zijn discipelen Pesach, en legde Hij uit hoe het Feest symbool stond voor Zijn lijden en opstanding. Ook gaf Hij aan dat Hij dit later ook zou vieren in Zijn Koninkrijk. Het was die avond waarin Hij zei: “Doe dit ter nagedachtenis aan Mij”. In alle evangeliën roept de Heer zijn discipelen op om Pesach voor Hem te vieren. Toen Yeshua opstond uit de dood werd het door de vroege christenen als de vervulling van Pesach gezien. Yeshua vervulde Pesach met Zijn leven. Pesach hoort bij Hem.

Als het al is vervuld, waarom zouden we dan als Christenen nog Pesach vieren?

Het is een feest dat door God zelf is ingesteld. Een feest dat door God is ontworpen om te vieren ter ere van Hem, tot in eeuwigheid. “Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het Pesachmaal.” Exodus 12:11. “U moet het vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.” (Exodus 12:14).

• Het is een duidelijk Bijbelse opdracht voor Israël (Exodus 12) en voor diegene die aan Israël zijn toegevoegd (Volgens Romeinen 2:29 zijn Christenen besneden van hart, en volgens Romeinen 11 zijn ze aan Israël toegevoegd).

• Op Pesach vertellen we het verhaal van de bevrijding uit de slavernij van Egypte en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van het Lam, de Messias Yeshua, voor heel de mensheid.

• Yeshua vierde zelf Pesach. Hij vervulde dit feest met Zijn leven en het feest spreekt over Hem. Het is Zijn feest. En dat is ook logisch, want Hij is de Messias van Israël en de wereld.

• Yeshua zei tegen de discipelen dat ze het Pascha moesten voorbereiden. In alle evangeliën roept de Heer Zijn discipelen op om Pesach te vieren (Mattheüs 26:17-19, Marcus 14:12, Lukas 22:8, Johannes 13:1). Wij zijn ook Zijn discipelen.

• Paulus vierde Pesach en vergeleek Pesach met geestelijk feestvieren. Paulus roept ons op om Pesach te vieren ter ere van de Messias, het Lam van God. “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” 1 Korinthe 5:7,8. Volgens Paulus moet het feest gevierd worden in oprechtheid en waarheid.

• Tijdens het Laatste Avondmaal, de avond vóór Pesach, gaf Yeshua duidelijke instructies: “Doe dit ter nagedachtenis aan Mij.” Wij doen dit dus om Hem te herdenken en deel te hebben aan Zijn lijden. Yeshua riep de discipelen op om Pesach te vieren ter herinnering aan Hem. Natuurlijk mogen we elke dag avondmaal vieren. Maar het is extra bijzonder om avondmaal te vieren op Gods gezette tijd ter ere van het Lam van God die voor ons is gestorven op deze dag.

•  Door Pesach te vieren worden we ons nog meer bewust dat Jezus daadwerkelijk de voorjaarsfeesten op de dag en het uur vervulde door in Zijn lijden en opstanding de werkelijke betekenis van die feesten te laten zien.
• We vieren Pesach om aan de volgende generatie door te vertellen hoe God ons heeft vrijgezet.

• Dit feest is een “generale repetitie” voor het grootste bruiloftsmaal dat ooit zal komen. Het is een schaduwfeest van wat komen gaat in de werkelijkheid van Jezus Christus. “Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus” (Kolossenzen 2:16-17). Paulus zegt hier niet dat we het feest niet meer moeten vieren, maar juist dat we niet mensen moeten oordelen die er voor kiezen om het wel te vieren, want het feest weerspiegelt toekomstige dingen.

• Elk onderdeel van Pesach herinnert ons aan wat God voor ons heeft gedaan en zo herinneren we in de fysieke wereld wat Hij voor ons doet.

• We vieren Gods wonderen in het bevrijdingsverhaal omdat dit ons geloof in God versterkt en we weten wat Hij ook voor ons kan doen.

• Pesach was het belangrijkste feest voor de eerste christenen. De kalender en feestdagen zijn pas veranderd in het jaar 325 na Chr. toen keizer Constantijn Pasen ging vieren op de dag van de Romeinse godin Ishtar. Hierdoor werden alle joodse tradities, en ook de diepe betekenis van Pesach uit het Paasverhaal gehaald. Het verhaal van Pesach, de bevrijding uit Egypte en van de zonden, is juist bedoeld om te vieren dat we vrij zijn van andere goden. Andere goden worden op deze dag bestraft en eraan herinnerd dat ze overwonnen zijn door Yeshua.

• Pesach is Gods feest van redding en verlossing. Yeshua’s naam betekent redding. Hij is de Messias en het is Zijn verhaal. Dit feest is het feest van de verlossing en redding van heel de mensheid.

• Dit is getuigenis van Yeshua en Zijn doorbraak en hoe Hij kan doorbreken op een bovennatuurlijke manier om mensen te redden.

• Ook al is het volbracht, wij vieren het omdat het mag. Omdat dit een feest van God is en we dichter bij God willen zijn. Pesach vieren is niet een plicht of “wet”, maar een keus om Hem beter te leren kennen. Het is Gods gezette tijd (mo’ed). Zijn feesten zijn van Hem. Zijn ritme. Je voelt Hem dichterbij.

• In de Bijbel staat: “Ik zeg jullie, van nu af aan zal Ik geen wijn meer drinken tot de dag dat Ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader” (Mattheus 26:29). Yeshua geeft hier aan dat Hij met ons de beker zal drinken in het Koninkrijk van God. Er zijn verschillende theorieën over welk Koninkrijk bedoeld wordt. Sommige mensen denken dat het Koninkrijk pas is in de toekomst zal zijn of alleen in de hemel. In elk geval betekent het dat we later samen Pesach gaan vieren. Ook dat laat zien dat Pesach van God is en dat we het nu ook kunnen vieren! De meeste mensen zeggen dat het Koninkrijk van God is begonnen toen Yeshua is opgestaan uit de dood. Yeshua zei dat het Koninkrijk in ons is (Lukas 17:21). Wij zijn deel van Zijn Koninkrijk.

Yeshua verlangt ernaar om de beker met ons te drinken in Zijn koninkrijk op aarde.

• We vieren Pesach omdat we van de Messias Yeshua houden en we Hem willen leren kennen. Het gaat niet om ons verhaal, maar om Zijn verhaal. Pesach is de herinnering aan het bloed dat Hij voor ons gaf. Willen we Hem leren kennen? Dit feest is deel van Hem. Als je aan Zijn tafel zit, voel je Zijn hart voor jou.

Dit is het verhaal dat Zijn verhaal vertelt.

Als je Pesach begrijpt dan begrijp je wat Yeshua voor ons heeft gedaan, en gaan we Hem meer waarderen. Hij heeft vurig begeerd om met ons Pesach te vieren. Laten we samen de Beker met hem drinken in Zijn koninkrijk op aarde en in de hemel.

Categories

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -

Follow us on Social Media!

Project: Water to Wine

Seeking more of the Holy Spirit in Israel Plant Hope Israel Project “Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may...

Project Restoration of the Biblical Feasts

The Biblical Feasts are prophetic feasts with deep meaning about the past, present and the future. They are God's feasts and reveal the story of...

Project: Restoring Biblical History & The Bible as the Word of God

The Bible is the most powerful book of all time. It is God’s Word, brings life and shows the way to salvation. It is not just a history book, but a...

Project Zion

You will arise and have compassion on Zion; For it is time to be gracious to her, For the appointed time has come. Surely Your servants find...

Exposing the Darkness and Revealing the Light

All over the world people are getting more and more involved with the occult, kabbalah and other new age practices. Young people are searching for...

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and Hope

Awestruck by Glory: A Testimony of Freedom and HopePlant Hope Israel has started a project to translate the book Awestruck by Glory into Hebrew and...

DE DIAMANT, Kinderprogramma over Israel en de Bijbel

Een Reis, Een Zoektocht, Een Schat Verborgen In Een Verhaal Het nieuwe TV programma DE DIAMANT neemt je mee op een avontuur. Opgravingen van...

De Haggadah van onze redding, Handleiding voor de Pesachmaal

Nieuwe handleiding voor christenen om de Pesachmaaltijd te vieren: De Haggadah van onze redding. Kom aan tafel en vier je vrijheid! De lente komt...

Would you like to support us? Donate below!

Donate € -
Total: € -